Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shromáždění vlastníků

XIII. USNESENÍ
Společenství vlastníků jednotek pro rok 2018

Usnesení č. 1 - S c h v a l u j e

a) Program jednání SVJ
b) Přehled činnosti výboru za uplynulé období roku 2017
c) Zprávu o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o průběhu oprav a údržby domu v roce 2017
d) Účetní závěrku za rok 2017
e) Zprávu o stavu finančních prostředků společenství a výsledku kontrolní činnosti kontrolní komise za rok 2017
f) Návrh rozpočtu společenství na rok 2018, a s plánem oprav a údržby domu v roce 2018
g) Volbu nového člena výboru společenství vlastníků jednotek - Miroslav PETROVSKÝ
h) Návrh usnesení

Usnesení č. 2 - B e r e   n a   v ě d o m í

a) Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů v evropském prostoru (General Data Protection Regulation = GDPR), které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, je potřeba souhlas všech majitelů a nájemců (fyzické osoby) bytového domu č. 1214 k zveřejňování:
• jméno a příjmení
• čísel bytových jednotek
• adresa trvalého bydliště
• telefonních kontaktů, e_mailů
• IČO, DIČO
• fotografií
b) Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o první krok činnosti SVJ s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Následně bude třeba přijímat další opatření v rámci harmonizačních kroků s nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR).
Další kroky budeme oznamovat ihned poté, kdy bude mít SVJ závěry a doporučení k dispozici. Proces je zdržen absencí potřebného národního zákona k ochraně osobních dat, který měl nařízení EU doprovázet a doplnit některé výklady.

Usnesení č. 3 - U k l á d á

a) Kontrolu plnění „Usnesení společenství vlastníků jednotek“
Plní : výbor SVJ
Odpovídá : předseda SVJ
Termín : během kalendářního roku.


 

XII. USNESENÍ
Společenství vlastníků jednotek pro ro 2017

Usnesení č. 1 - S c h v a l u j e

a) Program jednání SVJ
b) Přehled činnosti výboru za uplynulé období roku 2016
c) Zprávu o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o průběhu oprav a údržby domu v roce 2016
d) Účetní závěrku za rok 2016
e) Zprávu o stavu finančních prostředků společenství a výsledku kontrolní činnosti kontrolní komise za rok 2016
f) Návrh rozpočtu společenství na rok 2017, a s plánem oprav a údržby domu v roce 2017
g) Nové stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Struhlovsko čp. 1214 a pověření k řešení soudních pravomocí pana Mgr. Adama Purkerta
h) Složení nového výboru a kontrolní komise společenství vlastníků jednotek pro dům Struhlovsko čp. 1214
i) Návrh usnesení

Usnesení č. 2 - U k l á d á
a) Kontrolu plnění „Usnesení společenství vlastníků jednotek“
Plní : výbor
Odpovídá : předseda
Termín : během kalendářního roku.

V Hranicích dne 21. dubna 2017
 

 

XI. USNESENÍ
Společenství vlastníků jednotek pro ro 2016

Usnesení č. 1 - S c h v a l u j e

a) Program jednání SVJ
b) Refinancování úvěru u ČSOB
c) Souhlasí s předčasným splacením úvěru poskytnutého Modrou pyramidou stavební spořitelnou, a.s.
d) Souhlasí s přijetím úvěru ve výši do 1 350 000 Kč, se splatností nejpozději do 31.12. 2021 a s úrokovou sazbou max. do 1,3 % p.a. od Československé obchodní banky, a. s. se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 (dále "ČSOB") určeného na refinancování stávajícího úvěru, poskytnutého v roce 2007 Modrou pyramidou stavební spořitelnou, a.s. na opravy domu. Rozhodnutí je schváleno 81,75% všech vlastníků jednotek.

e) Souhlasí s přijetím úvěru ve výši do 500 000 Kč, se splatností nejpozději do 31.12. 2021 a s úrokovou sazbou max. do 1,3 % p.a. od Československé obchodní banky, a. s. se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 (dále "ČSOB") určeného na rekonstrukci výtahu. Rozhodnutí je schváleno 81,75% všech vlastníků jednotek.

f) Souhlasí se zajištěním obou úvěrů formou blokování peněžních prostředků na běžném účtu u ČSOB ve výši trojnásobku měsíční splátky úvěru.

g) Přehled činnosti výboru za uplynulé období roku 2015
h) Zprávu o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o průběhu oprav a údržby domu v roce 2015
i) Účetní závěrku za rok 2015
j) Zprávu o stavu finančních prostředků společenství a výsledku kontrolní činnosti kontrolní komise za rok 2015
k) Návrh rozpočtu společenství na rok 2016, a s plánem oprav a údržby domu v roce 2016
l) Zvýšení odměny předsedovi výboru SVJ
m) Návrh usnesení

Usnesení č. 2 - U k l á d á
a) Kontrolu plnění „Usnesení společenství vlastníků jednotek“
Plní : výbor
Odpovídá : předseda
Termín : během kalendářního roku.
V Hranicích dne 15. dubna 2016

 

X. Usnesení společenství vlastníků jednotek pro období roku 2015

S c h v a l u j e:

Přehled činnosti výboru za uplynulé období roku 2014

Zprávu o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o průběhu oprav a údržby domu v roce 2014 

Účetní závěrku za rok 2014

Zprávu o stavu finančních prostředků společenství a výsledku kontrolní činnosti kontrolní komise za rok 2014

Návrh rozpočtu společenství na rok 2015, plán oprav a údržby domu v roce 2015

Návrh usnesení

U k l á d á:

Kontrolu plnění „Usnesení společenství vlastníků jednotek“

Plní :výbor

Odpovídá :předseda

Termín :během kalendářního roku.

S o u h l a s í  s  p r o v e d e d e n í m:

provedení nabídky a zjištění podmínek pro financování a výměnu výtahu - Vv

zjištění podmínek pro opravu fasády domu Struhlovsko 1214 – Vv

 

 IX. Usnesení společenství vlastníků jednotek ze dne 28.3. 2014 pro další období

Usnesení č. 1 - S c h v a l u j e

a)    Přehled činnosti výboru za uplynulé období roku 2013

b)    Zprávu o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o průběhu oprav a údržby domu v roce 2013 

c)     Účetní závěrku za rok 2013

d)    Zprávu o stavu finančních prostředků společenství a výsledku kontrolní činnosti kontrolní komise za rok 2013

e)    Návrh rozpočtu společenství na rok 2014, plán oprav a údržby domu v roce 2014

f)     Návrh usnesení

Usnesení č. 2 - U k l á d á

a) kontrolu plnění „Usnesení společenství vlastníků jednotek“

Plní : výbor

Odpovídá : předseda

Termín :  během kalendářního roku.

Usnesení č. 3 - S o u h l a s í  s  p r o v e d e n í m

- výměny kolen u rozvodu plynu - firma

- nákup rohoží ke všem bytovým jednotkám - Vv

- provedení nabídky a zjištění podmínek pro financování a výměnu výtahu - Vv

- zjištění podmínek pro opravu fasády domu Struhlovsko 1214 - Vv

V Hranicích dne 28.března 2014

 

VIII. Usnesení společenství vlastníků jednotek ze dne 29.3. 2013 pro další období

1.)  Společenství vlastníků bere na vědomí a schvaluje

     - Zprávu o činnosti výboru za uplynulé období roku 2012

     - Zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o průběhu oprav a údržby domu v roce 2012 

     - a účetní závěrku roku 2012

2.)  Společenství schvaluje Zprávu o stavu finančních prostředků společenství a výsledku kontrolní činnosti kontrolní komisí za rok 2012

3.)  Společenství schvaluje Návrh rozpočtu společenství na rok 2013, plán oprav a údržby domu na rok 2013

4.)  Společenství vlastníků bytových jednotek souhlasí s provedením

            - opravy svodů dešťovky

            - výměnu vodovodů na studenou vodu

            - rekonstrukci a výměnu dveří do kolárny domu č.1214

           - malování domu 1214.

Podle VIII. Shromáždění vlastníků jednotek, pro dům Struhlovsko 1214 bude provedena údržba, zednické úpravy a vymalování společných prostor domu č.1214. Práce budou zahájeny 26.11.2013  a ukončeny budou v lednu 2014. Úklid po vymalování bude proveden uklízecí službou. Smlouva na práci je uzavřena s panem Michalem Sobotkou.

Výměna dveří u kolárny bude provedena v měsíci lednu 2014.

 

VII. Usnesení společenství vlastníků ze dne 30.3.2012 pro další období roku 2012

1.)  Společenství vlastníků bere na vědomí a schvaluje

     - Zprávu o činnosti výboru,

     - Zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o průběhu oprav a         údržby domu v roce 2011 

     - a Účetní uzávěrku roku 2011

2.)  Společenství schvaluje Zprávu o stavu finančních prostředků společenství a výsledku kontrolní činnosti kontrolní komisí za rok 2011

3.)  Společenství schvaluje Návrh rozpočtu společenství na rok 2012, plán oprav a údržby domu na rok 2012

4.)  Společenství vlastníků bytových jednotek souhlasí s provedením rekonstrukce       elektroinstalace společných prostorů v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací a vymalování společných prostorů

 

VI. Zápis o průběhu shromáždění „Společenství vlastníků jednotek pro dům Struhlovsko 1214 v Hranicích“ konané dne 25.března 2011.

 Program shromáždění:

1.     Zahájení, schválení programu

2.     Přehled činnosti výboru za uplynulé období roku 2009

3.     Zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o průběhu oprav a údržby domu v roce 2010

4.     Předložení účetní závěrky za rok 2010 k projednání a schválení

5.     Zpráva o stavu finančních prostředků společenství a výsledku kontrolní činnosti kontrolní komise společenství za rok 2010

6.     Návrh rozpočtu společenství na rok 2011, seznámení s plánem oprav a údržby domu v roce 2011

7.     Volba nového výboru a kontrolní komise

8.     Projednání a přijetí domovního řádu.

9.     Diskuse

10.Návrh a přijetí usnesení, připomínky, schválení usnesení

11.Závěr                                                                                                    

 Shromáždění řídil místopředseda pan Dohnal

K bodu č. 1.

 Po přivítání přítomných a předložení návrhu programu seznámila

paní Hrazdilová přítomné s účastí:

Vzhledem k počtu přítomných je shromáždění usnášení schopné

Prezenční listina přiložena

 Přítomní byli požádání  o připomínky, doplňky, nebo pozměňující návrhy k programu.

Žádné připomínky, nebo pozměňující návrhy nebyly vzneseny.

Program byl hlasováním přijat v navrhovaném znění jednohlasně.

 K bodu č. 2.

 Přehled činnosti výboru za uplynulé období přednesl pan Dohnal

 Výbor se od minulého shromáždění sešel na čtyřech pravidelných schůzích a to ve dnech 20. března, 30. června, 10.října 2010 a 17. prosince 2011.

Vzhledem k tomu, že v průběhu uplynulého roku nebyly na pořadu jednání žádné zásadní problémy, uvádím jen stručný přehled:

-bylo odsouhlaseno navýšit měsíční výši naturálního daru předsedovi na 1050 Kč měsíčně z důvodu přechodu na přechod výplat finančních odměn formou proplácení naturálních darů, tím se odbouralo zdanění odměn. Po půl roce bylo odměňování opět převedeno na běžné platby včetně povinnosti odvádění daní.

-byl schválen návrh na provedení opravy fasády domu a posléze po provedení opravy schválená částka 2600 Kč za její provedení.

-Byla schválena výměna vodoměrů a předseda byl pověřen zajištěním celé akce. Výměna byla ve stanoveném termínu provedena a proplacena z fondu oprav.

-Předseda informoval výbor o ukládání písemností SVJ v starším funkčním trezoru, který byl umístěn v kočárkárně. Trezor se podařilo seznat z vyřazeného materiálu bezplatně.

-Na poslední výborové schůzi byl schválen termín konání dnešního shromáždění a odsouhlasen program. Byly rozděleny úkoly pro přípravu shromáždění.

-Na schůzích byla provedena výplata odměn členům výboru za jednotlivá čtvrtletí.

Je nutno na tomto místě zhodnotit, že se podařilo ve smyslu usnesení provést úklid kočárkárny. Všem, kteří se úklidu zúčastnili, výbor touto cestou děkuje.

Současně výbor děkuje paní Svobodové za nezištnou péči o okrasný záhon před naším domem, který zkrášluje okolí našeho domu. Dále výbor vyslovuje poděkování manželům Košťálovým a manželům Vašinovým za péči o trávník před domem.

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že výbor po celou dobu plnil stanovené úkoly ve smyslu stanov naší SVJ. Všichni členové výboru se zúčastňovali schůzek a na všech schůzích byl také přítomen za kontrolní komisi pan Velický.

K bodu č. 3.

 Zprávu o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o průběhu oprav a údržby domu v roce 2010 přednesl pan Vašina

(viz příloha)  Ke zprávě nebyly žádné připomínky, ani dotazy.

K bodu č. 4.

 Předložení účetní uzávěrky za rok 2010 – přednesl pan Vašina

(viz příloha) Ke účetní uzávěrce nebyly žádné připomínky, ani dotazy.

Účetní uzávěrka byla schválena všemi přítomnými jednohlasně.

(viz přiložený záznam o průběhu hlasování)

K bodu č. 5.

 Zprávu o stavu finančních prostředků a výsledku kontrolní činnosti naší kontrolní komise přednesl pan Velický.

(viz příloha)

K bodu č. 6.

 Návrh rozpočtu SVJ na rok 2011 a plán oprav a údržby přednesl pan Vašina.

(viz příloha)

K návrhu rozpočtu SVJ a plánu oprav a udržby nebyly žádné připomínky, ani dotazy.

Návrh byl schválen všemi přítomnými jednohlasně.

(viz přiložený záznam o průběhu hlasování)

K bodu č. 7.

 Volba nového výboru a kontrolní komise

Dnešním dnem končí volební období výboru SVJ a kontrolní komise. Všichni součastní členové výboru a kontrolní komise se na poslední výborové schůzi vyjádřili, že již nemají zájem pokračovat ve funkcích.

Abychom předešli složitým jednáním na shromáždění, byla uskutečněna písemná anketa v níž byli členové SVJ požádání, aby se předběžně vyjádřili koho by si v dalším období představovali jako své zástupce ve výboru a kontrolní komisi. Celkově se vrátilo 19 z původních 32 lístků. Výsledek dal možnost vybrat kandidáty, které nyní navrhneme k volbě. Ukázalo se také, že si mnoho sousedů přeje, aby pan Vašina pokračoval v práci ve výboru. Posouzením i dalších souvislostí, jako je nutnost změn plných mocí u různých bank a dalších institucí, kvalitní výkon funkce v průběhu celého volebního období a také i to že, navázal dobré vztahy s různými spolupracujícími firmami a úřady, přesvědčili jsme pana Vašinu, aby se nastávajících voleb na další období zúčastnil jako kandidát do výboru.

Navržení kandidáti do výboru jsou: pánové Vašina, Košťál, Nevrla

Výbor bude napříště tříčlenný. V případě nezvolení některého z výše uvedených je dalším kandidátem pan. Petrovský.

Navržení kandidáti do kontrolní komise jsou: panové Brezniak, Bubeníček a paní Hriníková. S navrženými kandidáty byla provedena informační schůzka za účasti předsedy a místopředsedy výboru, aby byli předběžně informování o tom, že budou navrženi k volbě do nového výboru a kontrolní komise. Všichni souhlasili, že pokud budou zvoleni, jsou ochotni ve výboru, či komisi pracovat.

O každém kandidátovi musíme hlasovat jednotlivě. Než přistoupíme k volbě dávám možnost vyjádřit se vám všem členům shromáždění k navrhovaným kandidátům, a možnost navrhnout případně další.

p. Svobodová: podpořila návrh, aby pan. Vašina pokračoval v ve výboru i v dalším období.

Další připomínky, návrhy nebyly vzneseny.

Hlasování:

p. Vašina, byl zvolen jednomyslně všemi přítomnými;

p. Košťál, byl zvolen jednomyslně všemi přítomnými;

p. Nevrla, byl zvolen jednomyslně všemi přítomnými;

Tímto byl zvolen výbor SVJ na další období. Členové výboru zvolí předsedu, místopředsedu.

Volba kontrolní komise:

p. Brezniak, byl zvolen jednomyslně všemi přítomnými;

p. Bubeníček, byl zvolen jednomyslně všemi přítomnými;

p. Hriníková, byla zvolena jednomyslně všemi přítomnými;

Tímto byla zvolena kontrolní komise SVJ na příští období. Členové komise na své první schůzce zvolí předsedu a tuto volbu oznámí výboru SVJ

(viz přiložený záznam o průběhu hlasování)

Protože by zvolen nový výbor a kontrolní komise, děkuji odstupujícím funkcionářům za jejich pětiletou práci. Při této příležitosti navrhuji panu Vašinovi za jeho svědomitou práci a obětavost s níž po celou dobu přistupoval k plnění úkolů vyplývající z funkce předsedy, udělit jednorázovou odměnu ve výši 10000 Kč. Jistě budete souhlasit, že si ji zaslouží.

Hlasování:

Návrh na udělení jednorázové odměny p. Vašinovi byl schválen všemi přítomnými.

K bodu č. 8.

 Projednání a přijetí domovního řádu.

Na návrh předsedy výboru SVJ bylo na program tohoto shromáždění dodatečně zařazeno projednání a schválení Domovního řádu. Každý člen SVJ dostal v pondělí do schránky písemný návrh Domovního řádu, proto předpokládám, že se s jeho zněním mohli všichni seznámit.

Připomínky:

Doplnit zákaz kouření ve společných prostorech domu.

Navržený domovní řád byl schválen jednomyslně všemi přítomnými.

Domovní řád je přiložen k tomuto zápisu. Nový výbor zajistí, aby jeden výtisk schváleného domovního řádu byl vyvěšen ve vstupním vestibulu.

 K bodu č. 9.

Diskuse:

 p. Vašina:

Opět připomíná zavírání dveří !

K úklidu sněhu – nepovedlo se, aby byl dodržován rozdělovník. U některých nepochopení, že se jedná o úklid v jednom dnu kdy napadne sníh. U jiných asi, že se jich úklid netýká. Proto se úklid zařadil i do domovního řádu.

Odpadky ve společných prostorech. I když je zajištěn úklid jednou měsíčně, je povinností toho, kdo udělá nepořádek (např. při různých úpravách v bytě), po sobě, nebo řemeslnících uklidit.

Úklid po pejscích !

 p. Svobodová:

Požádala sousedy aby nevyhazovali nedopalky cigaret a různé jiné odpadky z oken a balkonů do záhonků a trávníku před domem.

 p. Šustal:

Řešení instalace satelitních antén, je nutný souhlas výboru SVJ?

-          odpověděl p. Vašina- jde  o to, aby instalace nepoškozovala venkovní omítku a zateplení, případně estetický vzhled domu.

 Další příspěvky do diskuse nebyly.

K bodu č. 10.

Návrh a přijetí usnesení, připomínky, schválení usnesení

 1.     Společenství bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti výboru, zprávu o hospodaření společenství a stavu finančních prostředků za uplynulý rok a účetní uzávěrku roku 2010.

2.     Společenství souhlasí s rozpočtem SVJ a plánem oprav a údržby domu na rok 2011 podle plánu navrženého výborem.

 Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými jednohlasně.

K bodu č. 11.

 Přijatý program shromáždění byl splněn a jednání bylo ukončeno.

 Zapsal:  Dohnal Jan

Zvolen nový výbor

Předseda

Jozef VAŠINA

Místopředseda

Karel KOŠŤÁL

Člen výboru

Pavel NEVRLA

Předseda RK

Radomil BUBENÍČEK

Člen RK

František BREZNIAK

Člen RK

Danuše HRINÍKOVÁ

V. Shromáždění vlastníků bytových jednotek domu Struhlovsko 1214 pro rok 2010

IV. Shromáždění vlastníků bytových jednotek domu Struhlovsko 1214 pro rok 2009

III. Shromáždění vlastníků bytových jednotek domu Struhlovsko 1214 pro rok 2008

II. Shromáždění vlastníků bytových jednotek domu Struhlovsko 1214 pro rok 2007

I. Ustanovující Shromáždění vlastníků bytových jednotek domu Struhlovsko 1214 pro rok 2006

Na jaře v roce 2006 proběhl nákup bytových jednotek domu Struhlovsko 1214 v Hranicích.

Na I. ustanovujícím shromáždění vlastníků jednotek byl zvolen organizační výbor, který se ujal řízení podle přijatých a schválených stanov "Společenství vlastníků jednotek pro dům Struhlovsko čp. 1214 v Hranicích".

Výbor SV

 

Předseda

Ing. Jozef VAŠINA

Místopředseda

Jan DOHNAL

Člen výboru

Václav ŠTÍPEK

Člen výboru

Petr KOPÁČIK

Člen výboru

Ing. Lenka HRAZDILOVÁ

Kontrolní komise

 

Předseda

Lubomír VELICKÝ

Člen komise

Vierka BREZNIAKOVÁ

Člen komise

Blanka GREGOROVÁ