Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní odpad

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o komunálním odpadu

1.prosince 2018

Na základě této vyhlášky se po pěti letech mění poplatek za svoz komunálního odpadu. Na jednu stranu se poplatek od 1. ledna 2019 zvyšuje z 600 na 696 korun na osobu za rok, na druhou stranu budou nově od tohoto poplatku osvobozeny děti do 6 let a občané nad 70 let.
 

Poplatek za komunální odpad zůstává stejný

29.03.2018
Stejná výše poplatku za svoz komunálního odpadu, tedy 600 korun za osobu, čeká letos na občany Hranic. Zastupitelé se totiž v prosinci rozhodli částku za svoz komunálního odpadu nezvyšovat. Výše poplatku tak v Hranicích zůstává stejná již několik let.
Povinnost platit poplatek má každý občan s trvalým pobytem na území města Hranic. Tedy i ti, kteří mají uvedené bydliště na městském úřadu. Poplatek ve výši 600 korun můžete zaplatit již nyní, buď na pokladně MěÚ Hranice, a to denně (dle úředních hodin), nebo poštovní poukázkou či bankovním převodem (důležité je znát přidělený variabilní symbol).
Může se stát, že někteří občané již nebydlí v místě, které mají uvedené jako trvalé bydliště. Ti by se měli dostavit nahlásit doručovací adresu. Městský úřad Hranice bude rozesílat složenky v průběhu dubna. Dlužníci, kteří dosud nezaplatili za minulé roky a byl jim doručen platební výměr, budou platit dvojnásobnou částku.
V případě nejasností se můžete obrátit na finanční odbor městského úřadu, kancelář 453, Jana Nehybová, telefon 581 828 374. (bak)
 

 

Lidé v Hranicích dluží za popelnice miliony. Amnestie nebude

13.února 2017
Hranice – Lhůta pro zaplacení každoročního poplatku za komunální odpad se blíží. Platby je možné zaslat až do konce dubna.
Mnoho let bylo zvykem platit poplatky za komunální odpad pomocí složenek, které teď řada měst ruší a lidé musí využít bankovního převodu nebo osobního zaplacení na městském úřadě.
V Hranicích však složenky zůstávají.
„U nás budeme složenky určitě rozesílat na začátku dubna, dále se může poplatek zaplatit v pokladně nebo bankovním převodem. Výše poplatku zůstává šest set korun za osobu,“ uvedla Jana Nehybová z městského úřadu v Hranicích.
Nedoplatky v milionech
Někteří hraničtí občané však poplatky za komunální odpad neplatí. Od roku 2002 až do nynějška dluží městu okolo čtyř milionů korun.
Město vymáhá poplatky pomocí jejího vymáhacího oddělení, popřípadě případy předává exekutorům.
„Pro neplatiče město žádné prominutí nechystá,“ dodala Jana Nehybová.

 

Změna v třídění odpadu 

19. ledna 2017

Upozorňujeme, že v průběhu ledna se budou rušit oranžové kontejnery na nápojové kartony (tetrapaky). Nově se budou tetrapaky sbírat do žlutých kontejnerů ve směsi s plasty. Občané tak budou mít mnohem lepší možnost odevzdávat tetrapakové obaly do kontejnerů, protože kontejnerů na tetrapaky bylo  48, kdežto nádob na plasty  je téměř 160. Odevzdávání tetrapaků bude tedy nyní daleko jednodušší.  
Zároveň žádáme občany, aby jak nápojové kartony, tak i plastové (PET) lahve sešlapávali, šetří se tak místo pro další odpad v kontejneru a nevozí se vzduch. Děkujeme!

 

Poplatek za odpad v Hranicích zůstává stejný. Už tři roky

Hranice – Obyvatelé Hranic mají čas do 30. dubna zaplatit poplatek za komunální odpad. Dobrou zprávou je, že se za poslední tři roky nezvýšil a nadále bude stát šest set korun za osobu na rok.

komunální odpad pro rok 2015 vycházela ze skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného odpadu za kalendářní rok 2013, protože v té době město ještě neznalo přesnou částku nákladů za rok 2014," uvedl mluvčí Hranic Petr Bakovský.

Ty za předminulý rok činily přesně 11 726 349 korun.

Částka se rozúčtuje na 18 874 osob s pobytem v Hranicích, což vychází na 621,30 korun na osobu.

Jarní a podzimní rozmisťování kontejnerů ze zahrádek se obyvatelům nezapočítává do částky, kterou platí.

Pro lepší dělitelnost dvanácti (počet měsíců v roce) se částka snížila na rovných šest set korun.

Vyhláška o třídění odpadů Hranicím problémy nedělá. 6.2.2015

Životní prostředí –  Nová vyhláška o způsobu třídění bioodpadů a kovů ve městech a obcích, kterou nedávno podepsal ministr životního prostředí Richard Brabec, Hranicím problémy nedělá.

Tato vyhláška stanoví obcím povinnost, aby v rámci separovaného sběru odpadů byl zajištěn i sběr bioodpadů a kovů. V mnoha obcích může tato vyhláška způsobit problémy se zajišťováním nových povinností a hlavně s vyčleněním finančních prostředků, nutných pro nákup nových kontejnerů a kompostérů na bioodpad a se zřizováním míst pro odběr kovových odpadů.

Pro občana Hranic se ale nic nemění.  „Mohu konstatovat, že nová vyhláška nepřinese městu Hranice a jeho obyvatelům žádné nepříjemnosti a problémy,“ uvedl k tomu ředitel firmy Ekoltes Hranice a.s. Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.

Již v prosinci 2009 totiž město Hranice ve spolupráci se společností EKOLTES Hranice zajistilo a rozmístilo kontejnery na bioodpad (hnědé kontejnery umístěné na stanovištích separovaného odpadu). Podařilo se také s pomoci dotace zajistit kompostéry pro zájemce ve vilových a okrajových částech města. V roce 2004 byl otevřen sběrný dvůr, který, mimo jiné komodity, nabízí i odběr kovových odpadů od občanů i firem.

Město Hranice tedy s notným předstihem plní všechny povinnosti, které mají obce uložené touto vyhláškou. V současné době město zabezpečuje v Hranicích a místních částech třídění barevného i bílého skla, papíru, plastů, nápojových kartonů, bioodpadu z domácností, drobných elektrospotřebičů a  starého šatstva.

Cena za komunální odpad zůstane letos stejná

Město Hranice  - Cena za komunální odpad se v Hranicích v letošním roce / 2015 / měnit nebude a zůstává na částce 600 korun za osobu na rok.  Zastupitelé města to schválili v  obecně závazné vyhlášce č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Cena tak zůstává stejná jako v roce 2013 a 2014.

Při stanovení sazby poplatku za komunální odpad pro rok 2015 vyšlo město ze skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za kalendářní rok 2013 (náklady za rok 2014 budou známy nejdříve v únoru 2015), které činily celkem 11.726.349 korun. Po jejich rozúčtování na 18 874 osob s pobytem na území města, cizinců, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činí skutečné náklady na osobu za kalendářní rok 621,30 Kč. Poplatek je zaokrouhlen na 600 korun, protože jde o částku dělitelnou 12 vzhledem k vratkám poplatku a zapojení se do poplatku v průběhu roku.

Poplatek za komunální odpad je splatný do 30. dubna. Upozorňujeme, že pokud občané včas nezaplatí a nezareagují ani na urgence, tak při vydání platebního výměru budou nezaplacené nebo neodvedené poplatky zvýšeny na dvojnásobek.

Připomínáme, že někteří občané nezaplatili za odpad   25.7.2014

Konec dubna. To byl termín, do kterého měli obyvatelé Hranic zaplatit poplatek za komunální odpad. Upozorňujeme tedy občany, kteří to ještě nestihli nebo zapomněli, aby tak rychle učinili.

Povinnost platit poplatek má každý občan s trvalým pobytem na území města Hranic.Plátci jsou i cizinci, kteří jsou na území obce evidováni nebo lidé, kteří mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tito poplatníci musí zaplatit poplatek za jednu fyzickou osobu, tedy 600 korun.Pokud má vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Tento poplatek můžete zaplatit buď na pokladně MěÚ Hranice, a to denně nebo poštovní poukázkou či bankovním převodem (nezapomeňte na variabilní symbol).

Do konce dubna se má zaplatit za komunální odpad  25.4.2014

Finanční – Do konce dubna by měli občané Hranic zaplatit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Hranic. Každý občan s trvalým pobytem na území města Hranic musí zaplatit místní poplatek ve výši 600 korun.

Vybírání poplatku se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2013, která byla doplněna obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Hranic.

Upozorňujeme občany, že v letošním roce došlo ke změně vymáhání poplatků v obecně závazné vyhlášce. Nebude - li poplatek nebo část tohoto poplatku zaplacený včas, správce poplatku zvýší tento poplatek na dvojnásobek při vydání platebního výměru.

Plátci jsou i cizinci, kteří jsou na území obce evidováni. Patří mezi ně také fyzické osoby, které mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tito poplatníci musí zaplatit ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tedy 600 korun. Pokud má vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. V těchto případech je zapotřebí nahlásit správci poplatku doručovací adresu, na kterou budou složenky zasílány.

Osoby, které mají ve vlastnictví rekreační objekt na území města Hranice jsou i letos od poplatku osvobozené. 

I letos jsme poštovní poukázky roznášeli do schránek. Pokud  ale někdo složenku neobdržel, nezbavuje ho to povinnosti poplatek uhradit. Úhrada je možná složenkou na poště a v pokladně MěÚ Hranice (č. dveří 323) či převodem z účtu podle údajů na složence.

Cena za odpad se nemění

Město Hranice  - Cena za  komunální odpad se příštím roce měnit nebude a zůstává na částce 600 korun za osobu na rok.  Zastupitelé města to schválili v prosincové obecně závazné vyhlášce  č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Změnou je to, že pokud občané včas nezaplatí a nezareagují ani na urgence, tak při vydání platebního výměru budou nezaplacené nebo neodvedené poplatky zvýšeny na dvojnásobek.

27.12.2013