Jdi na obsah Jdi na menu
 


Programové prohlášení Zast.města Hranic

  

 Programové prohlášení Zastupitelstva města Hranic pro období let 2018 – 2022 s výhledem na období let 2022 – 2026
1.      
Otevřené město. Cesta k jednoduché a srozumitelné veřejné správě. Rozumné hospodaření
a. Městský úřad jako instituce kompetentní, vstřícná k občanům i firmám, otevřená a efektivní, založená na ochotě a empatii vůči klientům.
b. Vyvážený a vyrovnaný rozpočet města, využívání úvěru především pro předfinancování přidělených dotací.
c. Prosazování především takových investic, které městu a občanům přinesou prospěch a pokud možno nezatíží městský rozpočet trvalými následnými výdaji.
d. Pravidelné informování veřejnosti o záměrech a významných investičních akcí.
e. Od roku 2020 bude veřejnost formou ankety rozhodovat o tom, na jaký investiční účel by měla být využita určitá částka z rozpočtu města (Participativní rozpočet). Navážeme tak na metodu hospodaření, kterou zastupitelstvo dlouhodobě praktikuje v oblasti osadních výborů, působících v místních částech města.
f. Optimalizace organizace a řízení společnosti Ekoltes Hranice a.s., zlepšení spolupráce s městem, otevření diskuse nad případnou transformací na jiný typ společnosti.
g. Těsná spolupráce s osadními výbory v oblasti řešení problémů jednotlivých místních částí.
h. Zavedení volného internetu v místech nejvíce navštěvovaných veřejností.
i. Aktivní vyhledávání a maximální využívání dotačních prostředků Evropské unie, státu i kraje a to nejen pro město, ale i pro všechny příspěvkové organizace města.
 
2.  Bezpečnější ulice a město
a. Hledání cest, jak zamezit vzniku dalších ubytoven.
b. Vytipování oblastí, ve kterých dochází k narušování veřejného pořádku (ubytovny, výskyt agenturních pracovníků, restaurace) a zajištění zvýšeného dohledu městské policie.
c. Jednání se zaměstnavateli, kteří využívají práce agenturních zaměstnanců, aby si byli vědomi své zodpovědnosti za jejich konání ve městě mimo pracovní dobu.
d. Rozšíření kamerového dohlížecího systému do dalších rizikových lokalit.
e. Využívání programu asistentů prevence kriminality.
f. Důsledné potírání vandalismu.
g. Podpora programů prevence kriminality.
h. Pravidelné informování veřejnosti o situaci v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.
i. Nepřipuštění návratu heren na území města.
 
3.   Zdravé, příjemné a zelené město. Ochrana před povodněmi i před suchem.
a. Podpora všech opatření, která povedou ke snížení hodnot polétavého prachu, který patří mezi výrazné rakovinotvorné činitele a jehož množství je v Hranicích významně překračováno: zvýšení očisty komunikací, výsadba další veřejné zeleně.
b. Personální posílení střediska zeleně ve společnosti Ekoltes a.s. v rámci zlepšení péče o městskou zeleň a zajištění odborného dohledu (externí zahradní architekt).
c. Úzká spolupráce s Povodím Moravy v oblasti budování protipovodňových prvků, především hrází na řece Bečvě a rozšíření jezu.
d. Podpora odkanalizování v místní části Slavíč.
e. Pravidelné kontroly ovzduší s cílem zlepšování jeho kvality.
f. Prioritní řešení problému zpracování směsných komunálních odpadů, vzhledem k blížícímu se vyčerpání úložného limitu městské skládky.
g. Řešení rekonstrukce sběrného dvora.
h. Dořešení svozu biologického odpadu v oblastech se zahradami.
i. Dokončení rekonstrukce městského hřbitova.
j. Zpracování koncepce řešení následků sucha na území města.
k. Zajištění dostatečného množství kontejnerů na separovaný sběr, včetně instalace podzemních kontejnerů.
 
4.   Město zajišťující bydlení pro mladé i seniory a vytvářející podmínky pro individuální bytovou výstavbu
a. Příprava a realizace výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny.
b. Nastartování výstavby bezbariérového domu pro bydlení seniorů a zdravotně postižených.
c. Rekonstrukce ubytovny Vrchlického.
d. Rekonstrukce bytového domu na adrese Bělotínská 1297 na dům s pečovatelskou službou.
e. Dokončení rekonstrukce ubytovny Jaslo a hledání dalších možností řešení sociálního bydlení.
f. Zrušení nedůstojných „bytových dražeb“ a dražeb dlužných částek na nájemném v zastupitelstvu. Zavedení přidělování volných bytů podle sociální potřebnosti v radě města na základě doporučení bytové komise.
g. Realizace projektu třístupňového systému sociálního bydlení.
h. Zlepšení podmínek pro individuální i družstevní bytovou výstavbu.
i. Vytváření dalších zón pro bydlení v územním plánu.
j. Pokračování v regeneraci městských sídlišť, včetně výsadby zeleně, zřizování dětských hřišť a parkovacích ploch.
k. Příprava lokality Pod Čaputovým dvorem, která je v majetku města, pro bytovou výstavbu.
l. Podpora projektu výstavby rodinných domků v oblasti Pod Bílým kamenem na základě aktuální urbanistické studie.
 
5.    Město s efektivní a bezpečnou dopravou. Vyvážená řešení pro všechny účastníky dopravy
 
 
a. Příprava výstavby dopravního terminálu a další odstavné plochy pro auta v blízkosti nádraží, pokud možno výstavbou parkovacího domu.
b. Jednání s ČD o zlepšení stavu, čistoty a pořádku budovy nádraží.
c. Podpora výstavby „cyklodomu“ u nádraží ČD.
d. Budování bezpečnostních prvků pro chodce na městských komunikacích
e. Vyřešení kolizního místa na křižovatce u bývalého kina Svět.
f. Výstavba okružní křižovatky ve Slavíči.
g. Úprava křižovatky Nádražní – Nová, vybudování ostrůvku s přechodem na ulici Nová.
h. Technické řešení křižovatky u Slávie.
i. Stálý tlak města na státní orgány ve věci vybudování Palačovské spojky, která odlehčí tranzitní dopravě v Hranicích tak, aby pokročila od příprav k realizaci.
j. Pokračovat v přípravě Severovýchodního obchvatu za předpokladu, že financování jeho výstavby zajistí Olomoucký kraj na své náklady.
k. Zavedení bezplatné městské hromadné dopravy.
l. Odborné posouzení možných a přínosných úprav na silnici 1/47 v intravilánu města, následně pak případné jednání se zainteresovanými firmami o vybudování lávek pro pěší na úrovni prodejny Lidl a CT Park.
m. Budování dalších cyklostezek, vytvoření podmínek pro bezpečný průjezd cyklistů městem.
n. Lepší a bezpečnější propojení Hranic s místní částí Velká prostřednictvím cyklostezky.
o. Dokončení cyklostezky Slavíč – Drahotuše a pravobřežní Hranice-Teplice, Hranice-Olšovec- Střítež.
p. Zvýšení počtu míst na záchytných parkovištích v blízkosti historického jádra včetně hledání možností pro vybudování parkovacího domu.
q. Zvýšení počtu parkovacích míst na sídlištích v rámci probíhajících revitalizací.
r. Revize dopravy a parkování v historickém jádru města.
s. Pokračovat v budování zpevněných komunikací v obydlených oblastech se zástavbou rodinných domů (Pod Kobylankou, Pod Hůrkou, U Kostelíčka) v návaznosti na výkupy pozemků.
t. Jednání se ZŠ Šromotovo o možnosti zpřístupnění dopravního hřiště veřejnosti (stanovení návštěvních hodin, dozoru a uživatelského režimu).
u. Podle potřeby vyčleňovat ročně v rozpočtu města odpovídající částky na opravy místních komunikací a chodníků.
v. Jednání s ČD o možnosti vybudování protihlukové bariéry ve Slavíči a na viaduktech v Hranicích.
w. Stanovení harmonogramu oprav chodníků a komunikací podle pořadí důležitosti tak, aby jejich opravy nebyly nahodilé a nekoncepční.
x. Postupná rekonstrukce komunikace ve Zborovské ulici.
 
6.       6. Smart City – město, které chytře, smysluplně a šetrně využívá moderní technologie a přístupy, vedoucí ke zkvalitnění života v něm, k jeho efektivnějšímu řízení, k zachování přírodních zdrojů a energetické udržitelnosti
a. Optimalizace procesů snižování nákladů, využití informací v oblastech energetiky, dopravy, veřejných budov, životního prostředí.
b. Vytvoření datového centra zahrnujícího mimo jiné tvorbu informačních databází, vytváření analytických podkladů pro rozhodovací procesy, zpracování informačních vstupů pro občanskou veřejnost, vedení a provozování informačních aplikací, vedení informačních portálů a další.
c. Postupné hledání dalších směrů pro rozvoj města a společnosti v oblasti Smart City.
 
7.      Město vybavených škol, otevřených inovativním vzdělávacím cestám, podporující mateřské a základní školy i volnočasové aktivity
a. Vybudování tělocvičen u ZŠ Drahotuše a ZŠ 1. máje.
b. Podpora modernizaci tělocvičen u zbývajících základních škol.
c. Podpora základních škol ve zřizování badatelských koutků, badatelských laboratoří, jazykových učeben a polytechnických dílen.
d. Základní školy získají finanční příspěvek na zavedení volitelné třetí hodiny tělesné výchovy.
e. Finanční pomoc školám v oblasti informačních technologií.
f. Podnícení diskuse mezi rodiči a vzdělávacími institucemi nad zřízením a provozem tříd s alternativním vzdělávacím programem a sportovních tříd.
g. Podpora těch pedagogů, kteří mají odvahu hledat inovativní vzdělávací cesty.
h. Zastřešení spolupráce škol v oblastech, které povedou ke zvyšování úrovně klíčových gramotnosti dětí.
i. Zajištění dostatku míst v mateřských školách, v případě potřeby podpora vzniku městských i podnikových školek a jeslí, provozu soukromých mateřských škol a jeslí.
j. Zavedení „pastelkovného“, jako příspěvku ve výši 1 000 Kč, na nákup školních potřeb a pomůcek pro prvňáky.
k. Podpora rozvoje a rozšíření nabídky sportovních kroužků na základních školách.
l. Podpora plaveckého výcviku na základních školách prostřednictvím uhrazení nákladů na dopravu.
m. Využívání nástrojů Místního akčního plánu vzdělávání pro Hranicko na období 2017 – 2023.
 
8.    Město tělovýchovných a sportovních příležitostí
a. Výstavba umělé ledové plochy.
b. Podpora rozšiřování a modernizace stávajících sportovišť, včetně dobudování zázemí, zejména pro děti a mládež.
c. Výstavba volnočasového areálu pro rodiče s dětmi (víceúčelové hřiště, inline dráha, prolézačky, pískoviště), například v lokalitě u Pískáče.
d. Zvýšení finanční podpory sportovních oddílů s důrazem na podporu mládeže, včetně podpory účasti mládežnických družstev na akcích v zahraničí (reprezentace města).
e. Realizace asfaltového povrchu na cyklostezce mezi tenisovou halou a zahrádkářskou kolonií.
f. Pravidelná údržba, úklid a opravy stávajících cyklostezek, tak aby skutečně vyhovovaly i bruslařům a jiným sportům.
g. Zpřístupnění školních hřišť veřejnosti mimo vyučovací hodiny, s tím, že každé hřiště bude mít na tuto dobu svého správce a možnost zapůjčení míčů či sítě.
h. Vybudování chybějících dětských hřišť na sídlištích při provádění revitalizace.
i. Zavedení jednotného informačního a rezervačního systému pro sportoviště.
 
9. Město kultury a historických památek
a. Jednání s Českou obcí sokolskou o možnosti spolupráce při rekonstrukci hranické sokolovny a její přeměně na významné společenské, kulturní a sportovní centrum města, na jehož využívání by se město podílelo.
b. Rekonstrukce a zastřešení letního kina a zpracování studie řešení navazujícího území.
c. Finanční podpora základní umělecké školy jako nezastupitelného a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání.
d. Zklidnění dopravy v historickém jádru jako jedna cest vedoucí k jeho oživení.
e. Dokončení regenerace městské památkové zóny (parčík u Zámeckého hotelu, proluka u synagogy, pravý břeh Ludiny, vestibul staré radnice a další) v souladu se schváleným Programem regenerace městské památkové zóny 2018.
f. Zvýšení počtu akcí konaných městem i dalšími subjekty v historickém jádru, prodloužení doby trvání vánočních trhů.
g. Podpora zřizování předzahrádek u restaurací a kaváren v historickém jádru.
h. Navýšení grantů a příspěvků na činnost v oblasti kultury.
 
10.   Cestovní ruch jako důležitá součást moderního města
a. Rozšíření počtu partnerských měst o vhodného kandidáta z Německa nebo Rakouska, s cílem umožnit výměnné jazykové pobyty žáků hranických základních a středních škol.
b. Vytvoření střednědobé koncepce propagace města a rozvoje cestovního ruchu.
c. Zapojení výnosu z poplatku za lázeňský a rekreační pobyt do propagace cestovního ruchu.
d. Zlepšení spolupráce se společností Lázně Teplice n. Bečvou, a.s.
e. Oprava budovy Informačního centra Hranické propasti, včetně odkoupení části budovy nádraží Teplice n. B. od Českých drah.
 
11. Důstojný život ve městě pro všechny věkové skupiny
 
a. Výstavba domu pro bydlení seniorů – viz kapitola 4. b.
b. Výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny – viz kapitola 4. a.
c. Vytvoření denního stacionáře pro seniory.
d. Podpora rozvoje Domova seniorů Hranice.
e. Zvýšení prostředků na činnost Klubu seniorů.
f. Usnadnění mobility seniorům zavedením služby „Senior taxi“.
g. Zavedení systému komunitního plánování jako nástroje, který mapuje potřeby obyvatel v sociální oblasti a pracuje s tím, jak tyto potřeby naplňovat, v případě zjištěných potřeb rozšířit síť sociálních služeb.
h. Snížení poplatku za psa na 1 000 Kč ročně.
i. Zrušení poplatku za psa pro seniory.
j. Prověření možnosti zřízení a provozování mobilního hospicu.
k. Zrušení poplatku za odpad do šesti let věku dítěte.
 
 
12. Město s kvalitní a dostupnou zdravotní péčí
 
a. Prosazení finančního podílu města při nákupu vybraných přístrojů pro nemocnici.
b. Spolupráce nemocnice a města při stabilizaci zdravotnických pracovníků.
c. Podpora vzniku lékařských a zubních ambulancí, pokud vývoj bude směřovat k jejich nedostatku, omezujícího dostupnost zdravotní a zubní péče pro občany.
d. Zachování nepřetržité pohotovostní péče v nemocnici.
e. Rekonstrukce a rozšíření parkovacích ploch u nemocnice.
 
 
13. Místní části Hranic - neodmyslitelná součást města
 
a. Drahotuše: revitalizace náměstí, vybudování tělocvičny u ZŠ (viz kapitola 7. a.), oprava hřbitovní zdi, oprava komunikace v Tyršově ulici, II. etapa cyklostezky spojující Slavíč s Drahotušemi, vybudování propustku pod komunikací I/47.
b. Velká: vybudování lávky pro pěší přes Veličku, zpevnění povrchu cesty při výjezdu na Drahotuše.
c. Slavíč: opravy komunikací, oprava veřejného osvětlení, příprava kruhového objezdu, II. etapa cyklostezky spojující Slavíč s Drahotušemi.
d. Lhotka: oprava návsi, vybudování splaškové kanalizace.
e. Středolesí: oprava biologických rybníků.
f. Rybáře: vybudování odpočívadla, zkulturnění a centralizace sběru komunálního odpadu.
g. Uhřínov: oprava kapličky
h. Valšovice: oprava kapličky včetně jejího okolí.