Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád

čl. 1

Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů a nebytových prostorů

a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi společenstvím vlastníků jednotek a majitelem bytu (nájemníkem) je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem a stanovami SVJ.

 

čl. 2

Základní pojmy

1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního

úřadu určeny k bydlení.

2. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem

používány (např. sklepní box, spížní komora mimo byt apod.).

3. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy,

střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, terasy,

kočárkárny, rozvody tepla a teplé užitkové vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény a to i když jsou umístěny mimo dům.

 čl. 3

Práva a povinnosti majitele (nájemníka) bytu

1. Zástupce SVJ případně pověřený pracovník zabezpečující firmy je oprávněn po předchozím oznámení majiteli (nájemníkovi) bytu a s jeho souhlasem, vstoupit do bytu či

nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru)

a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidla tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící

škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu majitele (nájemce).

O tomto zásahu vyrozumí SVJ neprodleně majitele (nájemce) bytu a pořídí o zásahu písemný

protokol.

2. Majitel (nájemce) je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Dále je povinen po předchozím oznámení

SVJ umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru za účelem provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé a studné vody. Majitel (nájemce) bytu je povinen odstranit závady a poškození, která na jiných bytech nebo společných částech nebo zařízení domu způsobil sám, nebo ti, kteří s ním byt užívají. Majitel (nájemce) bytu nesmí provádět zásadní úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu SVJ, a to ani na svůj náklad.

3. V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie

apod., doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti majitele (nájemce) bytu oznámit SVJ místo pobytu, anebo adresu a telefon osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.

4. Majitelé (nájemci) bytů (nebytových prostor) jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním majitelům (nájemcům) výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z držení bytu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

5. Majitel (nájemce) bytu je povinen platit do fondu oprav částku odsouhlasenou shromážděním SVJ.

 čl. 4

Držení domácích zvířat

1. Majitel (nájemce) nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího

práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě.

2. Písemného souhlasu SVJ je třeba k držení většího počtu domácích zvířat.

 čl. 5

Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domů

1. Společné části domů se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby

nedocházelo k omezování práv ostatních majitelů (nájemců) bytů v domě.

Ve společných prostorech domu je zákaz kouření.

Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu není ve společných prostorech dovoleno.

2. Majitelé bytů (nájemci) jsou povinni zejména:

a) umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení CO,

b) zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné

a nebylo užíváno otevřeného ohně,

c) zabezpečit, aby věci uložené ve spížních komorách nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

 čl. 6

Vyvěšování a vykládání věcí

1. Majitel (nájemce) bytu nesmí bez písemného souhlasu SVJ umisťovat na vnější konstrukce

např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu a anténní stožár jakákoliv zařízení a předměty.

2. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je

třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba

předchozího písemného souhlasu SVJ. Stavební řád může nařídit přeložení nebo

úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí, anebo ruší

jeho vzhled.

 čl. 7

Zajištění pořádku a čistoty v domě

1. Majitel bytu (nájemce) a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.

SVJ je povinno zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech

domu. V případě, že shromáždění SVJ rozhodne o tom, že úklid budou provádět sami majitelé (nájemci) bytů, jsou tito povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě, zametání a mytí schodů a chodeb, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a odklízení sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním období, a to podle zásad a v rozsahu stanovených výborem SVJ.

2. Vyklepávat koberce, rohožky apod. je možno pouze na místech k tomu určených (klepač před domem). Tyto práce nevykonávat z balkónů s ohledem na ostatní spolubydlící. Při sušení prádla na balkónech zajistit, aby nestékala voda na dolní balkóny.

 čl. 8

Otevírání a zavírání domu

1. Majitelé bytů (nájemci) jsou povinni zamykat dům v době od 22:00 do 6:00 hodin. SVJ je povinno zajistit, aby každý majitel bytu (nájemce) obdržel dva klíče od domovních dveří.

2. Klíče od společných prostorů a zařízení domu včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní

uzávěr plynu, vody apod. jsou podle rozhodnutí výboru SVJ uloženy na určeném místě.

 čl. 9

Klid v domě

1. Majitelé bytů (nájemci) jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní majitele bytů (nájemce) nadměrným hlukem.

2. V době od 22:00 do 6:00 hodin jsou majitele bytů majitele bytů (nájemci) povinni dodržovat noční klid.

3. Dojde-li k porušování zásad občanského soužití, sousedských vztahů, lze se domáhat

ochrany u příslušného orgánu státní správy.

 čl. 10

Závěrečné ustanovení

1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývají z jiných právních

předpisů.

2. Ustanovení domovního řádu se vztahují přiměřeně na vlastníky a nájemce bytů.

3. Porušování povinností, které ukládá tento domovní řád osobám v domě bydlícím se

považuje za porušení povinností majitelů bytů (nájemců) stanovených občanským zákoníkem

a stanovami SVJ a bude sankcionován dle těchto předpisů.

Domovní řád byl schválen shromážděním společenství vlastníků bytových jednotek a nabyl účinnosti dne 25. března 2011